Etický kódex

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  Etický kódex upravuje a stanovuje profesionálnu etiku a zásady správania sa a vystupovania všetkých zamestnancov Zariadenia pre seniorov Claritas, n.o. (ďalej ako ,,zariadenie“ alebo ,,poskytovateľ sociálnej služby“ ) v súlade s platnými právnymi predpismi, uznávanými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov, určuje vzájomné vzťahy zamestnancov a vzťahy k vonkajšiemu prostrediu.
  Je vyjadrením základných etických pravidiel konania zamestnancov zariadenia pri poskytovaní sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie pre fyzickú osobu, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav; alebo dovŕšila dôchodkový vek. Taktiež informuje verejnosť o správaní, ktoré je oprávnená očakávať.

 2. ZÁSADY A PRAVIDLÁ ETICKÉHO KÓDEXU
  Etické zásady
  1. Zamestnanci zariadenia dbajú na dodržiavanie ľudských práv prijímateľov sociálnej služby.
  2. Zamestnanci rešpektujú jedinečnosť každého prijímateľa sociálnej služby (ďalej len prijímateľa) v zariadení sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ vybral.
  3. Zamestnanci rešpektujú právo každého prijímateľa na sebarealizáciu a to v takej miere, aby súčasne nedochádzalo k obmedzeniu rovnakého práva druhých osôb.
  4. Zamestnanci pomáhajú prijímateľom svojimi znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami pri ich rozvoji a pri riešení konfliktov v medziľudských vzťahoch.
  5. Zamestnanci dávajú prednosť profesionálnej zodpovednosti pred svojimi súkromnými záujmami. Služby prijímateľom poskytujú na najvyššej odbornej úrovni.
  6. Zamestnanci musia byť bezúhonní, disciplinovaní, spoľahliví, zodpovední, nesmú prijímať žiadne výhody, musia mať schopnosť empatie a autoregulácie. Predpokladom je aj emočná vyrovnanosť, pracovná stabilita a organizačné schopnosti.
  7. Zamestnanci predovšetkým aktívne zabezpečujú, ochranu pred diskrimináciou, neľudským, alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.

  Etické pravidlá

  1. Vo vzťahu k prijímateľom
   1. Zamestnanci zariadenia rešpektujú prijímateľov ako suverénnych jedincov s právom konania rozhodnutí, ktoré sú v súlade s ich presvedčením názormi a hodnotami.
   2. Zamestnanci podporujú prijímateľov k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti.
   3. Svojou prácou podporujú prijímateľov v dosahovaní samostatnosti, prekonávaní subjektívnych ťažkostí, k dosiahnutiu vlastnej pohody a prispievajú k zlepšovaniu interpersonálnych vzťahov.
   4. Informácie určené prijímateľom musia zamestnanci hovoriť zreteľne a zrozumiteľne, primerane stavu a veku prijímateľa. Nevyhnutnosťou je aj overenie si spätnej väzby, či boli podané informácie správne pochopené.
   5. Zamestnanci chránia právo prijímateľa na súkromie. Získavajú si dôveru prijímateľov aj tým, že zachovávajú mlčanlivosť. Osobné informácie poskytujú len so súhlasom prijímateľa a v rozsahu svojej profesijnej právomoci.
   6. Zamestnanci podporujú prijímateľov pri využívaní všetkých služieb a dávok, na ktoré majú nárok a informujú ich o prípadných rizikách.
   7. Zamestnanci rozpoznávajú hranice svojich kompetencií a nekonajú nad ich rámec, ani sa týmto spôsobom neprezentujú. V prípade, že zamestnanec s prijímateľom nemôže pracovať sám, pretože to presahuje jeho kompetencie, informuje prijímateľa o tom, ktorý zamestnanec v zariadení s ním môže pracovať ďalej, prípadne prijímateľovi poskytne informácie o ďalších formách pomoci.
   8. Zamestnanci v prítomnosti prijímateľov neriešia problémy prevádzkového charakteru. Taktiež dbajú o vytvorenie príjemného prostredia a upozorňujú zamestnávateľa na nedostatky v poskytovaní služieb prijímateľom.
   9. Zamestnanci prijímateľom vykajú, pokiaľ prijímateľ nedá súhlas k tykaniu.
   10. Dodržiavajú etické princípy pri poskytovaní služby a podpory pri hygienických úkonoch – toaleta, kúpanie, sprchovanie.
   11. Písomné odovzdávanie informácií o prijímateľovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu.
  2. Vo vzťahu k zamestnávateľovi
   1. Vzťahy na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte.
   2. Zamestnanci zariadenia zodpovedne plnia svoje pracovné povinnosti vyplývajúce zo záväzku k svojmu zamestnávateľovi.
   3. Zamestnanci sa snažia byť nápomocní pri tvorbe a plnení cieľov pri systematickej starostlivosti o kvalitu poskytovaných služieb s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby prijímateľov.
   4. Zamestnanci chránia duševné aj materiálne vlastníctvo zariadenia. Využívajú ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanové inak.
   5. Každý zamestnanec koná nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant zariadenia. Má dbať o dobré meno tohto zariadenia a ochraňovať jeho záujmy.
   6. Zamestnanci majú právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov a sankcií.
   7. Zamestnanci sú povinní informovať vedenie zariadenia o dôležitých faktoch, týkajúcich sa predmetu činnosti zariadenia, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na jeho ďalšiu činnosť a rozvoj.
  3. Vo vzťahu ku kolegom
   1. Zamestnanci zariadenia rešpektujú znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných zamestnancov. Vyhľadávajú a rozširujú spoluprácu s nimi a tým zvyšujú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
   2. Rešpektujú rozdiely v názoroch a praktickej činnosti kolegov a ostatných odborných a dobrovoľných pracovníkov. Kritické pripomienky k nim vyjadrujú na vhodnom mieste a vhodným spôsobom.
   3. V prípade nelegálneho či neetického jednania správania sa niektorého zo zamestnancov sú ostatní kolegovia povinní osobne upozorniť túto osobu, že porušuje kódex. Ak nedôjde k náprave sú zamestnanci povinní o tejto skutočnosti informovať vedenie zariadenia.
  4. Vo vzťahu k povolaniu a odbornosti
   1. Zamestnanci dbajú na udržanie zvyšovania prestíže svojho povolania.
   2. Neustále sa snažia o udržanie a zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných sociálnych služieb a uplatňovanie nových prístupov a metód.
   3. Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje sústavné celoživotné vzdelávanie a výcvik čo je základ pre udržanie stanovenej úrovne odbornej práce a schopnosti riešiť etické problémy.
   4. Pre svoj odborný rast využíva znalosti a zručnosti svojich kolegov a iných odborníkov, naopak svoje vedomosti a zručnosti rozširuje v celej oblasti sociálnej práce.

   5. Zamestnanci zariadenia produktívne navzájom spolupracujú, aby boli splnené ciele individuálneho plánu prijímateľa.