Poskytované služby

Claritas n.o.,Zariadenie pre seniorov, Branovská cesta 1721/22, 94131 Dvory nad Žitavou poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Druh poskytovanej sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov
Forma poskytovanej sociálnej služby: pobytová
Rozsah poskytovanej sociálnej služby: celoročná
Miesto: Claritas n.o., Branovská cesta 1721/22, 941 31 Dvory nad Žitavou

V Zariadení pre seniorov Claritas n.o. sa

 1. poskytuje
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. ubytovanie,
  5. stravovanie,
  6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  7. osobné vybavenie,
 2. utvárajú podmienky na
  1. úschovu cenných vecí
 3. zabezpečuje
  1. záujmová činnosť

Zdravotná a ošetrovateľská starostlivosť

 1. Zdravotnú starostlivosť poskytuje lekár.
 2. Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú zdravotné sestry a opatrovateľky v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
 3. Keď je prijímateľ sociálnej služby pre nemoc umiestnený v nemocnici, zachová sa mu miesto v zariadení pre seniorov až do jeho návratu.

Stravovanie

 1. Strava sa podáva päťkrát denne v tomto časovom rozvrhu

Raňajky

od 08:00 h

Desiata

od 09:30 h

Obed

od 12:00 h

Olovrant

od 14:30 h

Večera

od 17:00 h

Druhá večera – len u diabetickej diéty

od 20:30 h

Na základe návrhu výboru prijímateľov sociálnej služby sa tento čas môže upraviť.

 1. V Zariadení pre seniorov Claritas sa podávajú tieto druhy stravy
  • racionálna
  • diabetická
  • prípadne ďalšie potrebné diéty, ktoré určí lekár, ale až po prekonzultovaní s riaditeľom Zariadenia pre seniorov Claritas (po posúdení ekonomických a personálnych možností Zariadenia pre seniorov Claritas).
 2. Prijímateľom sociálnej služby, ktorí trpia žalúdočnými ťažkosťami, alebo majú problémy pri žuvaní sa jedlá na požiadanie mixujú.

Podmienky na úschovu vecí prijímateľom sociálnej služby

 1. Prijímateľ sociálnej služby na úschovu vecí využíva pridelenú uzamykateľnú skriňu, do ktorej si uloží svoju bielizeň, šatstvo a ostatné osobné veci.
 2. Zariadenie prevezme do úschovy cenné veci, vrátane vkladných knižiek, cenných papierov prijímateľa sociálnej služby, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do zariadenia alebo počas poskytovania starostlivosti v ňom, na základe zmluvy o úschove. Peňažná hotovosť sa prijíma do úschovy na základe pokladničného dokladu a ďalej sa vedie na peňažnom konte občana.
 3. Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
 4. V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby, ZPS do troch dní vyhotoví protokol o majetku a veciach prijímateľa sociálnej služby, vrátane cenných vecí a tento prihlási do dedičského konania.
 5. Predmety dané do úschovy sa prijímateľovi sociálnej služby vydajú na jeho žiadosť kedykoľvek, alebo pri odchode a preložení do iného ústavu.

Pobyt mimo zariadenia

 1. Vychádzky prijímateľov sociálnej služby nie sú obmedzené pokiaľ tak neurobí lekár zo zdravotných dôvodov prijímateľa sociálnej služby.
 2. Prerušenie starostlivosti (dovolenka) sa prijímateľom sociálnej služby zariadenia umožní na základe ich žiadosti. Prijímateľ sociálnej služby má nárok na prerušenie poskytovania sociálnych služieb (dovolenku) v rozsahu 35 dní na kalendárny rok. Do tohto rozsahu sa nezapočítavajú dni choroby, hospitalizácie v zdravotníckom zariadení a kúpeľná liečba.

Návštevy

Prijímateľov sociálnej služby odporúčame navštíviť denne v čase od 09:00 h. do 18:00 h.